Kreisā mala
Labā mala
Aktuālie pētījumi
Lasot tālāk, atradīsiet aktuālās zinātnisko pētījumu tēmas Doktorantūras programmā.

1. Elita Ansone 
„New age" ideju ietekme Latvijas 20. gs. 2. puses 21. gs. sākuma mākslā.

2. Ināra Appena
Baltvācu tēlniecības un plastiskās kultūras fons 19. gs. otrajā pusē - 20. gs. sākumā un latviešu profesionālās telniecības skolas veidošanās.

3. Baiba Apsīte
Jūra latviešu glezniecībā.

4. Ingūna Audere
Meklējumi stikla mākslas izteiksmes iespēju paplašināšanā, tās formālās, tehniskās un stilistiskās evolūcijas periodā no 20. gs. 2. puses līdz mūsdienām.

5. Ieva Astahovska
Mākslas teorētiskās domas problemātika Latvijā kopš 20. gs. 2. puses.

6. Sanita Balode
Politisko lēmumu ietekme uz mākslas procesiem Latvijā 1991.-2011.

7. Inese Baranovska 
Tradīcijas un novatoriskais - laikmetīgās mākslas attīstības tendences un paradigmas Latvijā 1980-2010.

8. Edīte Bērziņa
Dizains Latvijā laikā no 1945. līdz 1995. gadam.

9. Aigars Bikše
Dominējošo sabiedrības grupu interešu realizēšanās publiskajā mākslā.

10. Anita Bistere
Pareizticīgo arhitektūra Latvijā 18. gs. - 1940. g.

11. Ieva Bondare
Fotogrāfijas un eļļas glezniecības mijiedarbība. Mākslas darba percepcija.

12. Inese Brants
Porcelāna virsglazūras apgleznošanas tehnikas.

13. Aija Brasliņa
Latvijas mākslinieku sakari ar eiropeisko centru aktuālo mākslu klasiskā modernisma un jaunreālisma posmā (1915-1940).

14. Patrīcija Brekte
Zīmētās animācijas filmas Latvijā.

15. Rūta Briede
Grāmatu grafika. «Zelta ābele».

16. Krista Burāne
Dokumentalitāte un dokumenti laikmetīgajā mākslā Latvijā, 21. gs.

17. Ramona Buša-Virtmane
Ieskats vizuālās mākslas kritikas vēsturē un teorijā. Tās funkcijas un formas.

18. Irēna Bužinska
Volemārs Matvejs.

19. Ilze Dūdiņa
Latvijas tradicionālā stikla dizaina attīstība Latvijā 20. gs.

20. Solvita Dūdiņa
Politiskās un vizuālās komunikācijas attiecības politiskjā reklāmā Latvijā 20. un 21. gadsimtu mijā.

21. Aiga Dzalbe
Vizuālās mākslas terminoloģijas vēsture Latvijā.

22. Iveta Derkusova
Fotomontāža Gustava Kluča daiļradē.

23. Elīna Ēce
Betona tehnoloģiskās inovācijas vizuālā tirdzniecības dizaina kontekstā.

24. Aija Freimane
Dizains ilgtspējīgai sociālai labklājībai

25. Elita Freimane
Harmonija, laime, jaunrade. Dziedinošais dizans.

26. Gundega Gailīte
Latviešu karikatūras vēsture.

27. Jeļena Glazova
Attēla un teksat mijiedarbība me diju kompozīcijā Latvijas mūsdienu mākslā.

28. Ance Gricmane
Sakrālais latviešu glezniecībā pēc Latvijas neatkarības atgūšanas.

29. Vineta Groza
Freska, mozaīka, vitrāža Latvijas dekoratīvajā mākslā 20. gs. 2. pusē. Formas un satura tendences.

30. Ilze Jakuša-Kreituse
Latvijas pareizticīgā ikonu glezniecība.

31. Zanda Jankovska
Eksakto zinātņu pielietojums vizuālajā mākslā kā materiāls un mēdijs.

32. Liene Jākobsone
Dizaina kritika un dizains kā kritiska diskursa forma.

33. Sniedze Kāle
Latviešu mākslinieki padomju krievijā. 1917.-1940.

34. Inese Klestrova
Latvijas vecticībnieku grāmatu māksla.

35. Imants Klīdzējs
Keramikas vēsture Latvijā.

36. Solvita Krese
Konteksta nozīme un pielietojums Latvijas laikmetīgajā mākslā gadsimtu mijas periodā.

37. Ilva Krišane
Aleksandrs Klinklāvs un funkcionālisma arhitektūras tradīcijas Latvijā.

38. Inese Kundziņa
Krāsotais ornaments latviešu tautas mākslā.

39. Agnese Kusmane
Pilsētbūvniecības teorija Latvijā 1950-1980. gadi.

40. Laguna Diāna
Latvijas medaļu māksla lokālo un starptautisko sadarbības norišu kontekstā

41. Dainis Lesiņš
Redukcijas apdedzinājuma tehnikas.

42. Jevgēņija Loginova
Radošo mākslas centru un simpoziju loma keramikas attīstībā Austumeiropā pēc 1945. gada.

43. Lūse Laura
Tapetes Latvijā. No 18. gadsimta līdz 20. gadsimta vidum.

44. Santa Mazika
Jaunā institucionālisma iezīmes laikmetīgās mākslas centru darbībā.

45. Jānis Murovskis
Tehnoloģiju un radošās domas mijiedarbība 20.-21. gadsimtā.

46. Ieva Muzikante
Birutas Baumanes glezniecība.

47. Tālivaldis Muzikants
Saules enerģijas izmantošanas iespējas produktu dizainā.

48. Valentīna Opolā
Itāļu glezniecība Latvijā.

49. Silvija Ozola
Prūsijas un Livonijas pilsētu plānojums un apbūve no 13. līdz 16. gadsimtam.

50. Laura Prikule
Process un transformācija: Nujorkas māksla 1956-1973.

51. Inta Pujāte
Fotomāksla Latvijā 19. gadsimtā.

52. Šelda Puķīte
Mākslas valodas un postmodernisma ietekmju raksturojums un analīze Latvijas glezniecībā no 20. gs. 70. gadiem līdz mūsdienām.

53. Edīte Parute
Rīdzinieku tērps un tā īpatnības.

54. Velta Raudzepa
Tekstilmāksla Latvijā - Baltijas valstu un Ziemeļvalstu kontekstā.

55. Anna Rijkure-Avrameca
Tradicionālais un laikmetīgais Niklāva Strunkes grāmatu grafikā.

56. Elīna Rožkalne
Latvijas modes attīstība no 1945. gada līdz 1991. gadam.

57. Maija Rudovska
Sabiedrisko ēku arhitektūra Latvijā laikā no 1940. līdz 1980. gadam.

58. Astrīda Rogule
Laikmetīgās mākslas muzeja loma mākslas komunikācijā.

59. Ieva Rosne
Darba un sadzīves tēmu interpretācijas aspekti Latvijas glezniecībā no 1920. līdz 1940. gadam.

60. Andra Silapētere
Trimdas māksla ASV. Mākslnieku paaudze, kas mākslas izglītīby ieguva LMA 20. gs. līdz 1944.

61. Henrijs Sinkēvičs
Perspektīvā attēla semiotika un realitātes aspekti.

62. Raimonds Stabrovskis
Reklāmas vēsture Latvijā.

63. Vija Strupule
Dekoratīvā glezniecība Rīgas interjeros 16. gs. - 18.,19. gs. mija.

64. Raitis Šmits
Jauno mediju mākslas saglabāšana un reprezentācijas problemātika.

65. Marta Šuste
Produkcijas mākslinieciskais veidols un mākslinieku darbība Rīgas porcelāna ražotnēs.

66. Katrīna Teivāne-Korpa
Fotogrāfs Roberts Johansons.

67. Māra Traumane
Vizuālās mākslas robežu paplašināšanās Austrumeiropas posttotalitārajā telpā.

68. Baiba Vanaga
Sievietes mākslinieces Latvijā laikā no 19. gadsimta vidus līdz 1940. gadam.

69. Gatis Vanags
Burtveidolu kultūra Latvijā 1918.-1969.

70. Iliana Veinberga
Industriālā transporta dizains Latvijā. Vēsture, personālijas, teorija.

71. Inese Zelmane
Mākslas datrbu reprodukcijas Latvijas drukātajos medijos padomju okupācijas periodā.

72. Raitis Zvirbulis
Formu un materiālu saikne interjeros Latvijā un pasaulē.