Kreisā mala
Labā mala
Maģistra studiju nolikums
Šeit pieejams Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju nolikums, kas nosaka nosaka Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra augstākās izglītības programmas galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.
Latvijas Mākslas akadēmijas
MAĢISTRA STUDIJU
N O L I K U M S

Vispārējie nosacījumi
1. Latvijas Mākslas akadēmijas (turpmāk – Akadēmija) nolikums par maģistra studijām nosaka Akadēmijas maģistra augstākās izglītības (turpmāk tekstā – Maģistra studijas) programmas (otrā cikla) galvenos mērķus, struktūras principus un organizēšanas vispārējos principus.

2. Maģistra studiju programmas nosaukums, studiju ilgums un programmas vispārējā struktūra tiek noteikta ar Akadēmijas Senāta lēmumu un apstiprināta atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3. Pabeigtas maģistra studijas apliecina maģistra diploms un diploma pielikums, kas dod tiesības pretendēt uz studiju turpināšanu doktora (trešā cikla) programmās .

Mērķi un organizācija
4. Maģistra studijas ir pētnieciska rakstura studijas, kuras ir izveidotas ar mērķi radīt priekšnoteikumus un organizēt apstākļus individuālas ievirzes pētniecībai un mākslinieciskajai jaunradei vizuālo mākslu vizuāli plastisko mākslu, audio-vizuālo mediju mākslas, dizaina, mākslas zinātnes nozarēs.

5. Maģistra studijas balstās uz bakalaura augstākās izglītības vai augstākā līmeņa profesionālās kvalifikācijas studiju programmu pamata un ir Akadēmijas pamatstudiju pētnieciska rakstura turpinājums.

6. Maģistra programmas galvenais mērķis ir zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades veicināšana Akadēmijas studiju procesa ietvaros.

7. Maģistra programmas galvenais uzdevums ir maģistra darba izstrādes sekmēšana, nodrošinot studējošajiem iespējas pastāvīgi un ilgstoši izstrādāt maģistra diplomdarbu, iegūt jaunas teorētiskās zināšanas, patstāvīgi pētīt un praktiski pārbaudīt jaunas izteiksmes formas, attīstīt spējas teorētiski pamatot jaunrades procesu, veikt zinātnisku izpēti, attīstīt komunikācijas prasmes un sagatavot programmas absolventus patstāvīgai profesionālajai darbībai.

Studiju struktūra un apjoms
8. Maģistra studiju programma dalās trijos studiju virzienos:
    1) Maģistra studiju programma mākslas zinātnē un kultūras teorijā;
    2) Maģistra studiju programmas teorētiski - praktiskais atzars vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā;
    3) Maģistra studiju programmas praktiskais atzars vizuālo mākslu vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, audio-vizuālo mediju mākslā vai dizainā.

9. Maģistra studijas Mākslas zinātnes nozarē notiek Akadēmijas Mākslas zinātnes nozares katedru profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

10. Maģistra studiju teorētiski - praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs Maģistra notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

11. Maģistra studiju praktiskais atzars vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nozarēs Maģistra notiek Akadēmijas vizuālās mākslas, vizuāli plastiskās mākslas, audio-vizuālās mediju mākslas un dizaina nodaļu profesoru, asociēto profesoru vai docentu vadībā.

12. Maģistra  studiju  programma  ir plānota divus gadu ilgām studijām ar kredītpunktu (turpmāk  – KRP) skaitu – 80 KRP, atbilstoši standartizētajam Latvijas augstskolu viena studiju gada ilgumam – 40 nedēļām.

13. Maģistra studiju programmas struktūru veido noteikta tipa vai ievirzes priekšmetu bloki, kuri ir paredzēti noteikta veida studiju priekšmetu vai priekšmetu grupu (moduļu) realizācijai. Maģistra studiju programmas priekšmeti tiek iedalīti obligātajos, obligātās izvēles un brīvās izvēles studiju priekšmetu blokos. Maģistra programmas struktūru apstiprina Senāts.

14. Maģistra studijas Akadēmijā notiek LR normatīvajiem aktiem atbilstošās studiju programmu realizācijas formās.

15. Akadēmijas Maģistra studiju programmu noslēdz programmas gala pārbaudījums – maģistra diplomdarba aizstāvēšana. Maģistra diplomdarba formu apstiprina Senāts šī nolikuma pielikumos.

Uzņemšana
16. Uzņemšanu maģistra programmā nodrošina LMA Uzņemšanas komisija. Speciālo iestājpārbaudījumu rezultātus izvērtē maģistra studiju padome, kuru vada LMA prorektors - Uzņemšanas komisijas priekšsēdētājs, par maģistra programmas realizāciju atbildīgais dekāns un visu nodaļu vadītāji. Maģistra studiju padomes lēmuma sagatavošanai var tikt pieaicināti kompetenti Akadēmijas speciālisti. Nodaļu vadītāji, maģistra studiju padomē izvērtējot iestājpārbaudījumu rezultātus, pārstāv nodaļā ietilpstošo katedru viedokli, kurš tiek izstrādāts nodaļas sanāksmē. Rektors ar rīkojumu apstiprina maģistra studiju padomes lēmumu par studējošo uzņemšanu un imatrikulāciju LMA.