Kreisā mala
Labā mala
Par maģistra darba projektu
Saskaņā ar Latvijas Mākslas akadēmijas Uzņemšanas noteikumiem reflektantu pārbaudījums studijām Latvijas Mākslas akadēmijas Maģistrantūrā tiek īstenots, izvērtējot maģistra studiju projektu pieteikumos izklāstīto maģistra darba tēmu (LMA Uzņemšanas noteikumu 6.2., 6.3., 6.4. punkti (klikšķināt šeit)). 
Kas ir maģistra darba projekts?

Latvijas Mākslas akadēmijā akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „Māksla” maģistra darbs ir pētniecībā balstīts radošs darbs Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē vai pētniecisks darbs Mākslas zinātnes nodaļas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē. 

Maģistra darba projektā jāuzrāda: 1) tēmas līdzšinējās izpētes raksturojums; 2) problēmas uzstādījums; 3) tēmas aktualitātes pamatojums; 4) maģistra darba koncepcija jeb veids, kādā autors aplūko dažādas parādības, 5) mākslinieka iecere konkrētā mākslas darbā; 6) maģistra darba iecerēto metožu un paņēmienu uzskaitījums. 

Sagatavojot pētniecībā balstīta radošā darba projektu vai pētnieciskā darba projektu, ir jāievēro sekojoši priekšnosacījumi:

1. Pieteikumam ir jābūt skaidri formulētam, pamatojot tēmas izvēli un tās aktualitāti.

2. Pieteikumā ir jāidentificē pētījumā risināmā problēma vai problēmu kopums un jāsniedz ieskats tēmas līdzšinējās izpētē vai arī ir jāsniedz ieskats līdzšinējos ar tēmu saistītajos risinājumos.

3. Pieteikumā jānoformulē identificēto problēmu nosacītie pētījuma jautājumi, uz kuriem pētījuma ietvaros ir paredzēts gūt atbildes.

4. Pieteikumā jāizklāsta iecerētie risinājumi, tai skaitā, iecerētās pētniecības un pētniecībā balstītās radošās prakses metodes, dizaina pieejas vai mākslinieciskās koncepcijas, kuras ir plānots izmantot, lai iegūtu atbildes uz formulētajiem jautājumiem vai piedāvātu identificēto problēmu risinājumus.

5. Jāsniedz ieskats maģistra darba projekta izstrādātāja līdzšinējā pētnieciskajā pieredzē vai radošajā praksē, īpaši, ja tā ir nozīmīga no iesniegtā maģistra darba projekta īstenošanas viedokļa.

6. Ja maģistra darba projekta iesniedzējs ir izstrādājis un piesaka maģistra darba projektu starpnozaru pētniecībā vai arī ja reflektants ir ieguvis nevis humanitāro zinātņu bakalaura grādu mākslās vai otrā līmeņa augstāko izglītību mākslās, bet tai pielīdzināmu bakalaura vai maģistra līmeņa izglītību, tad maģistra darba projektā ir argumentēti jāpamato sava izvēle iegūt maģistra grādu mākslās, identificējot starpnozares raksturu un savu pētniecisko un radošo pieredzi, tās sasaisti ar maģistra darba projektā izklāstīto tēmu un tās risinājumu.

7. Ja maģistra darba projekta ietvaros ir paredzēts realizēt mākslas vai dizaina darbu, maģistra darba projektam ir jāpievieno praktiskā darba vizuālais materiāls (skices, fotogrāfijas, reprodukcijas, zīmējumi utt.). Audio–vizuālajā mediju mākslā, iepriekš saskaņojot, var pievienot mediju materiālus.

8. Maģistra darba projekta ieteicamais apjoms ir no 1000 līdz 2000 vārdiem (Vizuālās mākslas, Vizuāli plastiskās mākslas, Dizaina vai Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļu apakšnozarēs un Mākslas zinātnes nodaļas Restaurācijas apakšnozarē) un 2000 līdz 3000 vārdu (Mākslas zinātnes nodaļas Vizuālās mākslas un kultūras vēstures un teorijas apakšnozarē).

9. Maģistra darba projektam kā pielikums tiek pievienots arī maģistra darba projekta autora curriculum vitae (CV) - īss biogrāfisko ziņu, iegūtās izglītības, valodu prasmes, radošās un darba pieredzes apraksts.


Izstrādājot maģistra darba projektu, jāņem vērā vienotie noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai. Ar noteikumiem var iepazīties sadaļā „Studentiem” (klikšķināt šeit).

Klikšķinot uz zemāk redzamajiem dokumentiem, iespējams lejupielādēt iesnieguma formas (Word dokumenti): 
Komentāri
Artūrs [ 12:02 10.12.2015. ]
Labdien! Gribēju noskaidrot, kā tieši notiek uzņemšana maģistrantūrā. Es iesniedzu visus dokumentus un projektu, tad to projektu kāds izskata, bet kā šī izskatīšana notiek - man ir savs projekts jāprezentē kādai komisijai vai kā?
Admin [ 12:44 10.12.2015. lma [at] lma.lv ]
Labdien! Komisija izskata iesniegto projektu, taču tas nav jāprezentē. Detalizētāk par maģistra darba projekta izveidi un iesniegšanu Jums var pastāstīt Maģistra programmas dekāna pienākumu izpildītāja Antra Priede.
Kontaktinformācija:
Antra Priede
Tel.: +371 26137572, +371 28350287
E-pasts: antra.priede@lma.lv