Kreisā mala
Labā mala
Uzņemšana maģistra programmā 2017./2018. mācību gadā
Informācija par studiju uzsākšanu Latvijas Mākslas akadēmijā maģistra programmā 2017./2018. studiju gadā. 


I. Studiju uzsākšanai Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla” (45211, 45213, 45214) ir nepieciešama Humanitāro zinātņu bakalaura izglītība un sekmīgi novērtēts studiju projekts.

II. Pieteikšanās pārbaudījumiem un reģistrācija studijām Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla” (45211, 45213, 45214):
Reģistrācija (dokumentu pieņemšana) studijām un projektu iesniegšana: 17.07.2017. - 20.07.2017.
Uzņemšanas rezultātu paziņošana: 25.07.2017. plkst. 14:00
Studiju līgumu slēgšana: 27.07.2017. - 28.07.2017.              

Reflektantiem LMA Uzņemšanas komisijā jāiesniedz:
- izdrukāts maģistra darba projekts;
- maģistra darba projekts jāiesūta eletroniski- antra.priede@lma.lv;
- reģistrācijas iesniegums (skat. LMA mājas lapā Par maģistra darba projektu);
- Humanit. zin. bakalaura diploma un sekmju izraksta kopijas;
- pases kopija (uzrādot oriģinālu);
- 3  fotogrāfijas;
- kvīts par pārbaudījuma maksu EUR 14,00.

Maksājumi jāpārskaita Latvijas Mākslas akadēmijai:
Kalpaka  bulv. 13, Rīga, LV-1867. Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965
Valsts kase, kods TRELLV22; konta Nr. LV62TREL 9220051000000
Maksāšanas mērķa kods: EKK 21351

III. Latvijas Mākslas akadēmijā 2017./2018. studiju gadā akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla” (45211, 45213, 45214) plānots uzņemt valsts budžeta finansētajās vietās 93 studentus 14 apakšnozarēs. 

Latvijas Mākslas akadēmijas akadēmiskās maģistra augstākās izglītības programmas „Māksla” (45211, 45213, 45214) apakšnozares:

- Vizuālās mākslas nodaļa:
glezniecība
grafika
tekstilmāksla

- Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa:
stikla māksla
keramika
modes māksla
tēlniecība

- Dizaina nodaļa:
funkcionālais dizains
metāla dizains
vides māksla

- Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļa:
vizuālā komunikācija
scenogrāfija

- Mākslas zinātnes nodaļa:
vizuālās mākslas un kultūras vēsture un teorija
restaurācija

Pabeidzot studijas akadēmiskajā maģistra augstākās izglītības programmā „Māksla” (45211, 45213, 45214), tiek piešķirts humanitāro zinātņu maģistra mākslās akadēmiskais grāds.

Papildinformācija:
1. Studijas Akadēmijā notiek latviešu valodā.
2. Studiju ilgums Maģistrantūrā – divi gadi.
3. LMA adrese:  Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1867, Latvija;
mājas lapas adrese - www.lma.lv; telefons: 67332394; 26137572.
4. Latvijas Mākslas akadēmija akreditēta 2013. gada 24. maijā (LR IZM AK  lēmums nr. 33, 24.05.2013.).
6. Latvijas Mākslas akadēmijā tiek realizētas tikai pilna laika (dienas) studijas.
7. Akadēmijai nav dienesta viesnīcas.
Komentāri