Kreisā mala
Labā mala
LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJAS LATGALES FILIĀLE

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle īsteno akadēmiskās bakalaura augstākās izglītības programmas „MĀKSLA” studijas vizuālās mākslas un vizuāli plastiskās mākslas nozarēs – glezniecības, grafikas, tekstilmākslas un tēlniecības apakšnozarēs.

Filiāle darbu uzsāka 1990. gadu sākumā, lai sagatavotu tekstilmāksliniekus un mākslas pedagogus lielākoties Latgales reģionam, tomēr, laikam ritot, situācija ir mainījusies. Mācību iestādē studējošie pārstāv ne tikai Latgales reģionu, bet arī plašāku Latvijas teritoriju. Ir izveidojušās noteiktas tradīcijas, darba metodes, kas nodrošina darba kvalitāti un mācību iestādes popularitāti jauniešu vidū.

Filiāles darbu vada Paed. mag. Ilma Rapša, izvēlētajā specialitātē studenti iegūst zināšanas, prasmes un iemaņas kompetentu pasniedzēju vadībā: glezniecībā – docenta Anatolija Zelča un profesora Osvalda Zvejsalnieka vadībā, veltot uzmanību ne tikai radošajām aktivitātēm un sava stila izkopšanai, bet arī restaurācijas ievirzei glezniecībā. Grafikā – docenta Vjačeslava Fomina un docenta Anatolija Šandurova nodarbībās studenti apgūst dažādas grafikas klasiskās tehnikas, kā arī grāmatu grafiku un reklāmas dizainu. Tekstilmākslas nodaļā Dainas Manuško vadībā tiek nodrošināta studentu pilnvērtīga mākslinieciskā izaugsme, tiek apgūtas zināšanas klasiskajā tekstilā un tekstila dizainā, tēlniecības nodarbību kvalitāti nodrošina asociētā profesore Māra Kalniņa, iesaistot studentus Eiropas līmeņa mūsdienu medaļu mākslas tapšanas projektos, kā arī iesaistoties pasniedzēju apmaiņā un piedaloties starptautiskās medaļmākslas konferencēs, un līdzās Lisabonas Universitātes Mākslas fakultātei iesaistot filiāles studentus kopīgā izstāžu ciklā Latvijā un Portugālē. Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiālē iemaņas un prasmes zīmēšanā attīsta pasniedzēji – lektore Jolanta Jonikāne, asociētā profesore Māra Kalniņa un docents Anatolijs Zelčs.

Teorētisko priekšmetu zināšanu apguvi mākslas vēsturē un kultūras vēsturē nodrošina docente Inta Pujāte un lektore Evija Vasilevska. Filosofijas un psiholoģijas studijas nodrošina Veronika Korkla un Tamāra Pīgozne. Angļu valodas zināšanas studenti nostiprina Nataļjas Šalajevas vadībā.

Mācību iestādes darbā izveidojušās tradīcijas, kas dažādo studiju procesu un nodrošina jauniešu dalību radošās aktivitātēs – par ilggadēju tradīciju izveidojusies mākslas specialitāšu studentu līdzdalība starptautiskajā izstādē-konkursā „ART SESSIO” (Baltkrievija). Šajā forumā filiāles studenti piedalās no 2002. gada, katru gadu saņemot godalgas kā apliecinājumu veiksmīgai radošai darbībai. Nu jau vairākus gadus studējošie piedalās starptautiskā jauno pētnieku un studentu zinātniski praktiskā konferencē, ko organizē Baltijas Starptautiskā akadēmija.

Par filiāles studiju procesa darba kvalitāti liecina tas, ka studējošie pēc bakalaura programmas apgūšanas nereti izvēlas maģistrantūras studijas Latvijas Mākslas akadēmijā Rīgā, tāpat arī mūžizglītības programmas „Erasmus” ietvaros papildina zināšanas un prasmes dažādās Eiropas valstīs. Nozīmīgs fakts ir tas, ka pēc studiju beigšanas jaunie mākslinieki atgriežas Latgalē, lai turpinātu radošo darbību šeit.

Pēdējos gados kapitālieguldījumi radošās vides infrastruktūras izveidei Latgalē ir pamats jauno talantu piesaistei šim reģionam, jo Daugavpilī darbojas Marka Rotko mākslas centrs, Rēzeknē – Austrumlatvijas reģionālais daudzfunkcionālais centrs (Latgales vēstniecība „Gors”) un Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs.

Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāle atrodas Rēzeknē, Baznīcas ielā 34a, tel. +371 64621723.

Noderīga informācija:
Personāls
Galerija
Notikumi

Sekmīgu studiju procesa gaitu nodrošina filiāles vadība un pedagogu kolektīvs:
- Latgales filiāles vadītāja, Paed. mag. Ilma Rapša;
- profesors Osvalds Zvejsalnieks;
- asociētā profesore Māra Kalniņa;
- docents Vjačeslavs Fomins;
- docente Inta Pujāte;
- docents Anatolijs Zelčs;
- lektore Jolanta Jonikaine;
- lektore Daina Manuško;
- lektore Evija Vasilevska;
- stundu pasniedzējs Raitis Stiuka.

Sekot līdzi Latgales filiāles jaunumiem iespējams Facebook (klikšķināt šeit).