Kreisā mala
Labā mala
STUDIJU JAUNUMI
10. maijā LMA notiks tikšanās ar mākslas zinātnieci Lauru Plūmiņu (0 komentāri)
Mākslas zinātnes katedra organizē tikšanos ar mākslas zinātnieci Lauru Plūmiņu, par ERASMUS prakses pieredzi - Florences pilsētas UNESCO birojā
(itàliski: UFFICIO UNESCO DEL COMUNE DI FIRENZE, angliski: UNESCO OFFICE OF THE MUNICIPALITY OF FLORENCE). Tikšanās notiks 10. maijā plkst.15:00 (10. telpā).
Informācija par Latvijas Mākslas akadēmijas darba laikiem skašu nedēļā (0 komentāri)
Lai sekmīgi sagatavotos 2016./2017. studiju gada pavasara (otrā) semestra skatēm, ar Latvijas Mākslas akadēmijas rektora 2017. gada 18. aprīļa rīkojumu Nr. 01-6/ 137 - s LMA studējošajiem tiek atļauts no š. g. 21. aprīļa līdz 27. aprīlim  atrasties Akadēmijas telpās no plkst. 7.30  līdz  plkst. 24.00 (līdz plkst. 24.00 jāatstāj Akadēmijas telpas), stingri ievērojot  darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus, kā arī noteikto darba laiku. Atrašanos Akadēmijas telpās obligāti jāsaskaņo ar katedru vadītājiem, darbnīcu, laboratoriju vadītājiem un katedru asistentiem vai metodiķiem.
2016./2017. studiju gada pavasara sesijas plāns (2 komentāri)
2016./2017. studiju gada pavasara sesijas plāns Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures un teorijas apakšnozares bakalaura programmā studējošajiem. Sesijas plānā iespējami papildinājumi un precizējumi, tādēļ lūdzam sekot līdzi jaunumiem! 
Lasīt vairāk ...
2016./2017. studiju gada 2. semestra skates (2 komentāri)
Laika gaitā skašu grafikā var rasties izmaiņas, tādēļ lūdzam Jūs sekot līdzi jaunumiem (labotā informācija tiks iekrāsota ar dzeltenu).
Lasīt vairāk ...
Studiju grāmatiņu izņemšana un sesijas kārtošanas noteikumi (0 komentāri)
Lai Jums nerastos problēmas ar atzīmju ierakstiem, LŪGUMS – izņemt STUDIJU  GRĀMATIŅAS STUDIJU  DAĻĀ (9. telpā) no 18. aprīļa līdz 24. aprīlim,  jo  no 24. aprīļa sākas 2016./2017. studiju gada 2. semestra (pavasara) SKATES UN EKSĀMENU SESIJA. Pēc sesijas (līdz 2017. gada 23. maijam) STUDIJU GRĀMATIŅAS bakalaura programmas studentiem obligāti jāiesniedz Studiju daļā! Zemāk atradīsiet arī pavasara sesijas kārtošanas noteikumus.
Lasīt vairāk ...
Trešdien notiks Hantera koledžas Mākslas nodaļas profesora Džoela Karreiro vieslekcija (0 komentāri)
Būsiet laipni gaidīti uz amerikāņu mākslinieka Džoela Kareiro (Joel Carreiro) vieslekciju par Huntera koledžu (Hunter College) Ņujorkā, tās maģistra programmu mākslās un paša mākslinieka daiļradi. Lekcijas beigās notiks mākslinieka glezniecības tehnikas paraugdemonstrējumi. Jāatzīmē, ka Latvijas Mākslas akadēmija plāno sadarbību ar Huntera koledžu programmas Erasmus+ ietvaros 2018. gadā. Lekcija notiks trešdien, 12.aprīlī, plkst. 12:10 LMA korpusā. Lūdzam apstiprināt savu dalību līdz otrdienai, 11.aprīlim, rakstot uz welcome@lma.lv.

Lasīt vairāk ...
Akadēmijas pieejamība Lieldienu laikā (0 komentāri)
Akadēmija 14., 15. un 16. aprīlī būs slēgta un strādāšanas atļaujas studējošajiem netiks izsniegtas! Pirmdien, 17. aprīlī,  studenti drīkstēs atrasties akadēmijas telpās līdz 23.00. Atrašanās akadēmijas darbnīcās vai nodarbību telpās jāsaskaņo ar attiecīgas katedras vadītāju vai darbnīcas vadītāju! Studentiem stingri jāievēro darba drošības un iekšējās kārtības noteikumus!
Notiks papildlekcijas Rietumu mākslas vēsturē pie profesores Silvijas Grosas (0 komentāri)
Glezniecības, Grafikas, Tekstilmākslas, Tēlniecības, Stikla mākslas, Keramikas un Restaurācijas apakšnozaru 1. kursam papildlekcijas notiks: 11. aprīlī un 18. aprīlī plkst.18:00 (10. telpā) .
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Notiek ievadlekcijas-konsultācijas bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei (0 komentāri)
Katru ceturtdienu plkst. 16:20 10. telpā  notiek doc. Aigas Dzalbes IEVADLEKCIJAS- KONSULTĀCIJAS bakalaura darba teorētiskās daļas izstrādei. 
Aicinājums piedalīties Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrādē (0 komentāri)
Latvijas Mākslas akadēmija sadarbībā ar Rīgas domes Īpašuma departamentu organizē projektu – Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēku fasāžu gleznojumu un apdares izstrāde. Projektā piedalīties aicināti visi LMA studenti sākot ar 2.kursu. Bērnudārzu fasādes elektroniski var iegūt saitē - https://failiem.lv/u/z36tkkjn vai pie Māras Ādiņas (LMA 45.kab.).

Lasīt vairāk ...
Iespēja apmeklēt izvēles kursus Latvijas Kultūras akadēmijā (0 komentāri)
2016./2017. studiju gada pavasara semestrī ikvienam Latvijas un ārvalstu augstākās izglītības iestādes studentam vai interesentam ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja pieteikties atsevišķu studiju kursu apguvei Latvijas Kultūras akadēmijā. Pieteikties aicināts ikviens, kurš vēlas papildināt savas zināšanas un profesionālo kvalifikāciju, apgūstot kursus dažādās valodās Latvijas un ārvalstu pasniedzēju vadībā.
Ar izvēles kursu sarakstu iepazīties un to lejuplādēt iespējams šeit un šeit.
2016./2017. studiju gada plāns (0 komentāri)
Rudens semestris ilgs no 2016. gada 29. augusta līdz 2017. gada 13. janvārim.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 29. augusta līdz 2. decembrim.
Rudens semestra sesija (skates, eksāmeni): no 5. decembra līdz 17. decembrim.
Brīvlaiks: no 18. decembra līdz 1. janvārim.
Rudens semestra sesija (eksāmeni): no 2. janvāra līdz 13. janvārim.

Pavasara-vasaras semestris ilgs no 2017. gada 16. janvāra līdz 16. jūnijam.
Lekcijas, nodarbības, starpskates: no 16. janvāra līdz 21. aprīlim.
Pavasara semestra sesija (skates, eksāmeni): no 24. aprīļa līdz 19. maijam.
Vasaras studiju posms: no 22. maija līdz 16. jūnijam.

Bakalaura programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 29. maija līdz 2. jūnijam.
Maģistra programmas diplomdarbu aizstāvēšana: no 2017. gada 5. jūnija līdz 9. jūnijam.


Ar pilnu 2016./2017. studiju gada plānu varat iepazīties, lejupielādējot zemāk redzamo failu (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti (1 komentāri)
Publicēti 2016./2017. studiju gada 2. semestra lekciju saraksti bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studentiem. Divu nedēļu laikā lekciju saraksti var tikt precizēti un papildināti (izmaiņas tiks izceltas ar dzeltenu krāsu).  Lūdzam sekot līdzi jaunumiem!
Plāns publicēts š. g. 11. janvārī.

Lekciju grafikus iespējams lejupielādēt šeit (PDF dokuments):
Lasīt vairāk ...
Brīvās izvēles studiju kursi bakalaura studiju programmas studentiem (0 komentāri)
Studējošajam ir arī tiesības reģistrēt un iekļaut sekmju izrakstā studiju rezultātus, kas studiju laikā iegūti citās LMA bakalaura programmas apakšnozarēs, atbilstoši to programmu kredītpunktiem, kā arī citās augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
Latvijas Mākslas akadēmijai ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Kultūras akadēmiju un J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju.
Lasīt vairāk ...
Cenrādis (0 komentāri)
Cenrādis par maksas pakalpojumu iekasēšanu Latvijas Mākslas akadēmijā - par studenta apliecības un sekmju grāmatiņas dublikāta izgatavošanu, izziņu izsniegšanu svešvalodā u.tml. Lūdzam pievērst uzmanību, ka cenrādī 2013. gada 19. septembrī veikti grozījumi! Sākot no š.g. 20. septembra, visi maksājumi ir jāveic atbilstoši jaunajam cenrādim.
Lasīt vairāk ...
Stipendiju piešķiršana Latvijas Mākslas akadēmijā (12 komentāri)
Šeit pieejams Nolikums par stipendiju piešķiršanu Latvijas Mākslas akadēmijā, kā arī iesnieguma formas stipendijas saņemšanai - iesniegums stipendijas saņemšanai, iesniegums vienreizējās stipendijas saņemšanai un iesniegums stipendijas saņemšanai grūtniecības atvaļinājuma laikā.
Lasīt vairāk ...
Noslēguma darba noteikumi (0 komentāri)
Ir izstrādāti vienoti noteikumi Bakalaura un Maģistra programmu noslēguma darbu teorētiskās daļas izstrādāšanai un iesniegšanai.
Lasīt vairāk ...
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā (0 komentāri)
Nolikums par studiju kārtību Latvijas Mākslas akadēmijā satur informāciju par studiju pamatprincipiem, tiesībām studēt, studiju veidiem un kārtību (tostarp par vērtēšanas sistēmu un pārbaudījumiem), studējošo pienākumiem un tiesībām, studiju pārtraukšanu un atsākšanu un citiem nozīmīgiem jautājumiem. Lasot tālāk, nolikumu iespējams lejupielādēt.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par pārbaudījumu kārtošanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par noteikumiem un kārtību, kādā studējošie kārto pārbaudījumus par maksu.
Lasīt vairāk ...
Kārtība par dokumentu izsniegšanu par maksu (0 komentāri)
Informācija par kārtību, kādā tiek izsniegti dokumenti par maksu.
Lasīt vairāk ...
Par transporta izdevumu kompensācijām (0 komentāri)
No 2009. gada 1. septembra studējošajiem netiek paredzēta transporta kompensāciju izmaksa.
Lasīt vairāk ...
Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodekss (14 komentāri)
Aicinām iepazīties ar Latvijas Mākslas akadēmijas Ētikas kodeksu, kas obligāts visiem darbiniekiem, akadēmiskajam personālam un studentiem.
Lasīt vairāk ...
ResearchGATE (0 komentāri)
ResearchGATE dod iespēju pētniekiem/zinātniekiem komunicēt ar sev interesējošās nozares kolēģiem un būvēt savu zinātnisko tīklu.
Lasīt vairāk ...